afschrijvingskosten
break-evenafzet
break-evenomzet
break-evenpunt
constante kosten
gemiddelde kosten
marginale kosten
marginale opbrengst
marktaandeel
omzet (= totale opbrengst)
productiecapaciteit
totale kosten
totale opbrengst (= omzet)
totale winst
variabele kosten
asymmetrische informatie
averechtse selectie
collectieve dwang
eigen risico
marktfalen
moreel wangedrag
premie
premiedifferentiatie
risico-aversie
verzekering
aanbodfunctie
betalingsbereidheid
ceteris-paribusvoorwaarde
complementaire goederen
consumentensurplus
evenwichtshoeveelheid
evenwichtsprijs
marktevenwicht
negatief verband
positief verband
producentensurplus
substitutiegoederen
totale surplus
vraagfunctie
extern effect
inferieur goed
inkomenselasticiteit van de vraag
luxe goed
Maatschappelijke kosten
maatschappelijke opbrengsten
negatieve externe effecten
normaal goed
positief extern effect
prijselasticiteit van de vraag
prijselastische vraag
prijsinelastische vraag
primair goed
profijtbeginsel
bindende afspraak
dominante strategie
free rider
gevangenendilemma
levensloop
meelifter
prisoner’s dilemma
consumeren
inkomensafhankelijk
rente
ruilen over de tijd
sparen
aftrekpost
algemene heffingskorting
arbeidskorting
belastbaar inkomen
belastingschijven
besteedbaar loon
brutoloon
degressief belastingstelsel
denivellering
draagkrachtbeginsel
gemiddelde heffingsdruk
gemiddeld tarief
huur
hypothecaire lening
inkomensheffing
inkomstenbelasting
loon
loonbelasting
loonheffing
marginale heffingsdruk
marginaal tarief
nettoloon
nivellering
pacht
pensioenfonds
premie volksverzekeringen
primaire inkomens
progressief belastingstelsel
proportioneel belastingstelsel
rente
werknemer
winst
cumuleren
denivellering
draagkrachtbeginsel
Lorenzcurve
nivellering
primair inkomen
profijtbeginsel
secundair inkomen
solidariteit
activa
afschrijving
afzet
balans
crediteuren
debiteuren
eigen vermogen
huur
investeren
kapitaalgoederen
loon
omzet
ondernemersrisico
ondernemersrisico
pacht
passiva
productiefactoren
productiewaarde (= toegevoegde waarde)
rente
resultatenrekening
stroomgrootheden
toegevoegde waarde (= productiewaarde)
vaste activa
vermogen
vlottende activa
voorraadgrootheden
vreemd vermogen
winst
acceptatieplicht
asymmetrische informatie
averechtse selectie
collectief
eigen risico
inkomensafhankelijk
kapitaaldekkingsstelsel
marktwerking
moral hazard (= moreel wangedrag)
moreel wangedrag
omslagstelsel
particuliere verzekering
risico
sociale verzekering
verzekeren
budgetonderzoek
centraal bureau voor de statistiek (CBS)
consumentenprijsindex (CPI)
geldontwaarding
hypothecaire lening
inflatie
nominaal inkomen
nominale rente
onroerende goederen (zaken)
reëel inkomen (= koopkracht)
reële rente
wegingsfactoren
aandeel
beurskoers
dividend
effectenbeurs
levensloopregeling
obligatie
pensioenfonds
rendement
uitgesteld loon
waardevast
welvaartsvast
duurzame productie
intertemporele ruil
netto betaler
netto ontvanger
overdrachten
profijtbeginsel
ruilen in natura
ruilen over de tijd
verzorgingsstaat
arbeidsjaar
arbeidsvolume
beroepsbevolking
budgetlijn
deelnemingspercentage
deeltijdwerk
niet-beroepsbevolking
opofferingskosten
p/a-ratio
participatiegraad
potentiële beroepsbevolking
welvaart
actieven
AOW
arbeidsdeling
arbeidsproductiviteit
i/a-ratio
inactieven
nationaal inkomen
nationaal product
netto inkomen
pensioen
specialisatie
technische ontwikkeling
vergrijzing
zorgkosten
werkloze beroepsbevolking
werknemer
werkzame beroepsbevolking
zelfstandige
aanbod van arbeid
arbeidsmarkt
bevolkingsgroei
conjunctuurschommeling
hoogconjunctuur
krappe arbeidsmarkt
laagconjunctuur
ruime arbeidsmarkt
trendmatige groei
trend
vacature
vraag naar arbeid
werkgelegenheid
arbeidsovereenkomst
arbeidsvoorwaarden
collectieve arbeidsovereenkomst
collectieve dwang
free-ridergedrag
human capital
incidentele loonstijging
individuele arbeidsovereenkomst
initiële loonstijging
internationale concurrentiepositie
koopkracht
loonkosten per product
loonmatiging
loonruimte
meeliftersgedrag
menselijk kapitaal
minimumjeugdloon
minimumloon
nominale loon
organisatiegraad
prijscompensatie
primaire arbeidsvoorwaarden
reële loon
secundaire arbeidsvoorwaarden
vakbond
werkgeversbond
zelfbinding
aanbodlijn
asymmetrische informatie
betalingsbereidheid
evenwichtsloon
evenwichtshoeveelheid
homogeen product
marktevenwicht
marktimperfecties
marktonvolkomenheden
minimumloon
onvrijwillige werkloosheid
opofferingskosten
transparante markt
vraaglijn
welvaartswinst
werkgeverssurplus
werknemerssurplus
arbeidsmarktbeleid
arbeidsmobiliteit
arbeidsverleden
bezettingsgraad
conjuncturele werkloosheid
creatie van werkgelegenheid
destructie van werkgelegenheid
evenwichtsloon
frictiewerkloosheid
hoogconjunctuur
krappe arbeidsmarkt
laagconjunctuur
loonflexibiliteit
loonstarheid
minimumloon
natuurlijke werkloosheid
onvrijwillige werkloosheid
productiecapaciteit
recessie
ruime arbeidsmarkt
stabilisator
structurele werkloosheid
UWV WERKbedrijf
vraaguitval
welvaartsverlies
welvaartswinst
werkloosheid
werkloosheidspercentage
betaalrekening
chartaal geld
dekkingsmiddel
giraal geld
lopende rekening
maatschappelijke geldhoeveelheid
onstoffelijk geld
rekenmiddel
rekening-courant
ruilmiddel
spaarmiddel
spaarrekening
arbeidsdeling (= arbeidsverdeling)
directe ruil (= ruil in natura)
dubbele standaard
fiduciair geld
indirecte ruil
intrinsiek onvolwaardige munten (= tekenmunten)
intrinsieke waarde
nominale waarde
standaardmunten
tekenmunten
aan toonder
bankier
De Nederlandsche Bank (DNB)
Europese Centrale Bank (ECB)
gouden standaard
ontvangstbewijs
dekkingspercentage
chartale kredietverlening
geldschepping
geldvernietiging
rekening-couranttegoeden
wederzijdse schuldaanvaarding
bestedingsinflatie
budgetonderzoek
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
consumentenprijsindexcijfer (CPI)
deflatie
geïmporteerde kosteninflatie
geïndexeerd
hyperinflatie
inflatie
koopkracht van het geld
kosteninflatie
kruipende inflatie
loonkosteninflatie
nominale loon
overbesteding
reëel inkomen (= koopkracht)
waardevast
welvaartsvast