bindende afspraak
budget
budgetlijn
budgetvergelijking
consumptie
coöperatief spel
dominante strategie
gedomineerde strategie
investeren
koopkracht van het inkomen
meeliftersgedrag (= free-ridergedrag)
niet-coöperatief spel
nominaal
opofferingskosten
resultatenmatrix
schaars
tit-for-tatstrategie
algemene heffingskorting
besteedbaar inkomen
brutoloon
consumeren
cumuleren
denivellering
herverdeling van inkomens
inkomensafhankelijk
intertemporele ruil
kinderbijslag
loonheffing
menselijk kapitaal
nivellering
ruilen over de tijd
schuldaversie
sparen
stroomgrootheid
transactiekosten
verdiencapaciteit
voorraadgrootheid
actieven
agent
asymmetrische informatie
averechtse selectie
bonus-malusregeling
collectieve dwang
contract
eigen risico
inactieven
i/a-ratio
moreel wangedrag
premiedifferentiatie
principaal
risico-aversie
sociale verzekeringen
solidariteit
transactiekosten
verzorgingsstaat
volledig contract
aanbod van arbeid
abstracte markt
aftrekposten
algemene heffingskorting
arbeidskorting
arbeidsparticipanten
arbeidsvoorwaarden
bedrijfspensioen
belastbaar inkomen
beroepsbevolking
brutoloon
collectieve arbeidsovereenkomst
concrete markt
denivelleren
draagkrachtbeginsel
gemiddelde belastingdruk
heffingskorting
huur
inflatie
investeren
kapitaal
koopkracht
loon
loonbelasting
loonheffing
marginale belastingdruk
menselijk kapitaal
nettoloon
nivelleren
nominaal loon
overdrachtsinkomen
pacht
premie volksverzekeringen
primaire inkomens
productiefactoren
progressief belastingstelsel
reëel loon
rente
secundair inkomen
vermogensrendement
vermogensrendementsheffing
vraag naar arbeid
winst
absoluut voordeel
comparatief voordeel
hypothecaire lening
onroerende goederen
prepensioen
transactiekosten
dekkingsgraad
gedwongen besparing
kapitaaldekkingsstelsel
omslagstelsel
premie-inkomensgrens
ruilen over de tijd
waardevaste uitkering
welvaartsvaste uitkering
demografische druk
duurzame productie
grijze druk
groene druk
intergenerationele ruil
netto betaler
netto ontvanger
netto profijt van de overheid
ruil in natura
verzorgingsstaat
aanbod van arbeid
beroepsbevolking
krappe arbeidsmarkt
ruime arbeidsmarkt
UWV Werkbedrijf
vacatures
vraag naar arbeid
werkgelegenheid
werklozen
aanzuigeffect
actieven
aanbod van arbeid (= beroepsbevolking)
arbeidsjaar
arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatiegraad (= deelnemingspercentage)
arbeidsproductiviteit
beroepsbevolking
deeltijdarbeid (= deeltijdbaan, parttimebaan)
deeltijdfactor
hoogconjunctuur
i/a-ratio
inactieven
loonelasticiteit van het arbeidsaanbod
niet-beroepsbevolking
ontmoedigingseffect
p/a-ratio
potentiële beroepsbevolking (= beroepsgeschikte bevolking)
arbeidsintensief
arbeidsproductiviteit
bedrijfstak
breedte-investering
creatie van werkgelegenheid (baancreatie)
destructie van werkgelegenheid
diepte-investering
kapitaalsintensief
menselijk kapitaal (human capital)
ruime arbeidsmarkt
substitutie van arbeid door kapitaal
upgrading van de werkgelegenheid
vraag naar arbeid
werkgelegenheid
agent
algemeen verbindend verklaren
berovingsprobleem
Centraal Akkoord
Collectieve arbeidsovereenkomst (= cao)
incidentele loonstijging
initiële loonstijging
loonaandeel
loonruimte
menselijk kapitaal (human capital)
organisatiegraad
prestatieloon
prijscompensatie
primaire arbeidsvoorwaarden
principaal
secundaire arbeidsvoorwaarden
Sociaal Economische Raad (= SER)
Sociale Partners
Stichting van de Arbeid
tijdloon
vakbond (= vakvereniging, werknemersbond)
vakcentrale
werkgeversbond (= werkgeversvereniging)
werkgeverscentrale
arbeidsbemiddeling
arbeidsmobiliteit
bezettingsgraad
conjunctuur
conjuncturele werkloosheid
frictiewerkloosheid
hoogconjunctuur
laagconjunctuur
loon-prijsspiraal
natuurlijke werkloosheid
productiecapaciteit
stroomgrootheden
structurele werkloosheid
voorraadgrootheid
aanmoedigingsloon
betalingsbereidheid
evenwichtsloon
imperfecte markt
krappe arbeidsmarkt (= gespannen arbeidsmarkt)
leveringsbereidheid
loonstarheid
onvrijwillig werkloos
Pareto-efficiënt evenwicht
prijsregulering
transactie
transparant
werkgeverssurplus
werknemerssurplus
beleggen
chartaal geld
chipknip
giraal geld
investeren
ontpotten
oppotten
pinpas
rekening-couranttegoed
rekenmiddel
ruilmiddel
spaarmiddel
sparen
vermogen
activa
arbeidsdeling
centrale bank
dekkingsmiddelen
dekkingspercentage
directe ruil
eigen vermogen
extrinsieke waarde
fiduciair geld
girale kredieten
liquiditeitspercentage
intrinsieke waarde
nominale waarde
passiva
transactiekosten
wettig betaalmiddel
binnenlandse liquiditeitenmassa
bruto-geldschepping
geldschepping
geldvernietiging
maatschappelijke geldhoeveelheid
netto geldscheppend bedrijf
primaire liquiditeiten
primaire liquiditeitenmassa
secundaire liquiditeiten
staatsobligaties
substitutie
transformatie
wederzijdse schuldaanvaarding
bestedingsinflatie
budgetonderzoek
consumentenprijsindex (CPI)
deflatie
dekkingsgraad
effectieve vraag
geïmporteerde kosteninflatie
geïndexeerd
geldontwaarding
hyperinflatie
inflatie
koopkracht
kosteninflatie
kruipende inflatie
loonkosteninflatie
nominale rente
overbesteding
reële rente
reële waardevermindering
waardevast
welvaartsvast
bedrijfseconomisch toezicht
externe waarde
gedwongen besparing
geldhoeveelheidsbeleid
geldmarkt in enge zin
geldmarktrente
herfinancieringsrente
institutionele beleggers
interne waarde
monetair beleid
open-markttransacties
prijsstabiliteit
refirente
verkrappend monetair beleid
vermogensmarkt
verplichte kasreserve
verruimend monetair beleid
wisselkoersbeleid
abstracte markt
afzet
concrete markt
omzet
betalingsbereidheid
ceteris paribus
collectieve vraaglijn
complementaire goederen
drempelinkomen
elastisch
individuele vraagfunctie
individuele vraaglijn
inelastisch
inferieur goed
inkomenselasticiteit van de vraag
inkomenselastisch
inkomensinelastisch
kruislingse prijselasticiteit van de vraag
luxe goed
normaal goed
prijselasticiteit van de vraag
primair goed
substitutiegoederen
verzadigingsinkomen
afschrijven
afschrijvingskosten
bedrijfskolom
berovingsprobleem
break-evenafzet
break-evenomzet
break-evenpunt
constante kosten (= vaste kosten)
degressief variabele kosten
differentiatie
duurzame productie
externe kosten
gemiddelde constante kosten
gemiddelde opbrengst
gemiddelde totale kosten (GTK)
gemiddelde variabele kosten
hold-upprobleem
horizontale integratie (= parallellisatie)
individuele aanbodfunctie
interne kosten (= private kosten)
kapitaalgoederen
kostprijs
maatschappelijke kosten
maatschappelijk verantwoord ondernemen
marginale analyse
marginale kosten
marginale opbrengst
marginale winst
negatieve externe effecten
omzet (= totale opbrengst)
people
planet
private kosten
profit
productdifferentiatie
progressief variabele kosten
proportioneel variabele kosten
specialisatie
totale constante kosten
totale kosten
totale opbrengst (= omzet)
totale variabele kosten
totale winst
transactiekosten
variabele kosten
vaste kosten
verticale integratie
verzonken kosten
winstmarge (= winst per product)
aandeel
aandeelhouder
activa
balans
besloten vennootschap
collectieve aanbodvergelijking
eenmanszaak
eigen vermogen
individuele aanbodfunctie
individuele aanbodvergelijking
investeren
kapitaalgoederen
liquide activa
naamloze vennootschap
prijselasticiteit van het aanbod
rechtspersoon
rechtsvorm
resultatenrekening
vaste activa
vennootschap onder firma (= vof)
vennootschapsbelasting
vlottende activa
voorraadgrootheden
vreemd vermogen
zelfstandige zonder personeel
anbodoverschot/tekort
collectieve aanbod
collectieve vraag
evenwichtshoeveelheid
evenwichtsprijs
marktmechanisme
vraagoverschot/tekort
aanbod van arbeid
arbeidsintensief
arbeidsproductiviteit
beleggen
beroepsbevolking
Evenwichtsloon
gedwongen besparingen
geldmarkt
hypotheeklening (= hypothecaire lening)
kapitaalsintensief
kapitaalmarkt
krappe arbeidsmarkt
loonelasticiteit van het arbeidsaanbod
loonelasticiteit van de arbeidsvraag
obligatie
rente
ruilen over de tijd (= intertemporele ruil)
ruime arbeidsmarkt
sparen
vacatures
verkrapping van de arbeidsmarkt
vermogensmarkt
verruiming van de arbeidsmarkt
vraag naar arbeid
werkgelegenheid
werkloosheid
werklozen
[/su_tab]
aanbodoverschot
bedrijfstakevenwicht
break-evenafzet
break-evenomzet
break-evenpunt
collectieve arbeidsovereenkomst(cao)
collectieve aanbod
collectieve vraag
constante kosten
doorzichtige markt (= transparante markt)
evenwichtshoeveelheid
evenwichtsprijs
hoeveelheidsaanpasser
homogeen
imperfecte markt
kostprijs
marktmechanisme (= prijsmechanisme)
marktprijs
marktvorm
minimumloon
prijsafzetfunctie
prijsmechanisme
transparant
volkomen concurrentie
volledige mededinging
vraagoverschot
vrije toetreding
vrije uittreding
beslisboom (= spelboom)
monopolie
natuurlijk monopolie
octrooi (= patent)
patent
prijszetter
schaalvoordelen
sequentieel spel
simultaan spel
spelboom
substituut
wettelijk monopolie
zelfbinding
beperkt prijszetter
deelmarkt
dereguleren
heterogeniteit
monopolistische concurrentie
productdifferentiatie
best response (= beste antwoord)
beste antwoord
concentratiegraad
duopolie
first mover advantage
hoeveelheidsconcurrentie
innovatie
kartel
marketing
marktleider
Nash-evenwicht
oligopolie
prijsconcurrentie
prijzenoorlog
samenwerkingsevenwicht
schaalvoordelen
toetredingsbarrière